Home 2020 January

Monthly Archives: January 2020

Số Nguyên Dương là một số có giá trị lớn hơn 0. Số dương có thể đặt một dấu "+" ở trước nó. Chúng thuộc tập hợp N*